ردیف

نام نمایندگی

شهر

شماره تماس (تلفن/ فاکس)

1 بازرگانی خانه پوش آذربایجان شرقی (تبریز) 0413332137: تلفن 04133311667 : فاکس 09141219054: همراه
2 مرکز تخصصی شیمی ساختمان استان فارس(شيراز) 07138303677 : تلفاکس
3 بازرگانی سورنا استان البرز 02636647522 : تلفاکس
4 سبزه کار استان خراسان جنوبي 05433445979 : تلفاکس
5 فروشگاه خداشناس استان قم 02537757200 : تلفن 02537750057 : فاکس 09192525904 : همراه
6 آورده های ساختمان نوین استان خراسان (مشهد مقدس) 05137288600 : تلفاکس 05137288500 : تلفاکس
7  آقای زاغیان  استان اصفهان 03132740153 : فاکس  09131037358: همراه
8 آقای نصیری

استان مازندران

(شهر ساری)

09112547378 همراه
9 شرکت سی رنگ استان یزد 09131512129 : همراه (آقای مدرسی) 03536264140 : تلفن 03536264522 : فاکس
10 شرکت پایاژیک استان گیلان 01333730019 : تلفن 01333756733 : فاکس
11 آقای کسری زعفرانی عاملیت فروش استان مازندران 09394303637:همراه(آقای زعفرانی)
12 فروشگاه خورشید عاملیت فروش استان البرز 02614413391 : تلفن
13 مهندسان مشاور ساختار سنج آذر شمالغرب كشور 

٣٦٦٦٢٠٨٠-٠٤١ تلفن

09120204716 تفن همراه (آقای مسگری)

٣٦٦٦٢٠٧٠-٠٤١فكس

14 آقای ثباتی

استان مازندران

(شهر بابل)

09111166119 تلفن همراه

15 آقای فروزنده نژاد

استان مازندران 

(شهر بابلسر )

 09192114942 تلفن همراه