معرفی کفسازی صنعتی به همراه پروژه های اجرا شده توسط شرکت


با توجه به اینکه تمامی فشارهای شرایط بهره برداری هر صنعتی بر وری کف سازه رخ می دهد، داشتن کفسازی صحیح و مناسب برای هر صنعت می تواند با طوالنی نمودن عمر سازه و بی نیازی آن به ترمیم از سرمایه صنعت گران حفاظت نماید. جهت بدست آوردن کفسازی مناسب برای هر صنعت، طراحی مواد مناسب و اجرای صحیح آن مالک بدست آوردن طول عمر باالی سازه می باشد.

بتن مهمترین و به صرفه ترین ماده تشکیل دهنده سازه در جهان بوده و در اکثر سازه ها از آن به عنوان ماده ای مقاوم استفاده می شود. با اینکه می توان بتن را با مقاومت فشاری باال طراحی کرد و با بهره گرفتن از مواد افزودنی و طرح اختالط مخصوص به طول عمر آن )بحث روز دنیا( دوام بخشید، اما در برابر شرایط مختلف بهره برداری بتن دچار ضعف می باشد. مواردی که بدان توجه نمی شود، ضعف بتن در برابر سایش و حمالت شیمیایی می باشد که اگر در طراحی بتن و نوع حفاظت از آن پیش بینی های الزم انجام نشود، بر طرف کردن آسیب در آینده بسیار پر هزینه خواهد بود.

مقاومت در برابر سایش

برای درک بهتر این فرایند نگاهی به تعریف آن و مقیاس سایش می اندازیم. سایش را میزان خراش موادی سخت تر بر روی موادی ضعیف تر توضیح داده اند. این میزان بتوسط آقای مُه تهیه و به همین نام هم معروف است. از دستگاه های سنجش سایش، دستگاه دوری را می توان نام برد.

مکانیسم کاری

با بکارگرفتن ذرات سخت در کمپلکس سیمان می توان از ضریب سایشی ذرات برای سطح بتن بهره برد.

بتن سخت

این گونه مواد دارای ریزدانه های سخت به همراه افزودنی و مواد چسبنده به بتن بوده که مراحل اجرای آنها در زیر به شرح نوشته شده است. با توجه به پیش نیازهای اینگونه مواد که بتنی با اسالمپ 10 و مقاومت باالی 30 نیوتن در میلیمتر مربع می باشد، دقت فراوانی در طراحی و انتخاب بتن باید به خرج برده شود.

زمان و نوع افزودن مواد کاهنده آب )NSF )و الیاف به فاصله محل ساخت بتن تا محل بتن ریزی، دمای محیط و طرح اختالط بتن بستگی6 دارد.

روش مصرف

این مواد بر روی بتنی با اسالمپ 10 و حداقل ضخامت 7 سانتی متر با حداقل عیار سیمان 300 قابل اجرا می باشد. پس از جایگیری بتن و صافکاری اولیه، به بتن فرصت گیرایی داده تا بتوان بر روی آن قدم گذاشت سپس 75 %پودر را بر روی سطح پاشیده و با استفاده از سینی ماله پروانه ای پرداخت کنید. باقیمانده پودر را در نوبت آخر پرداخت با سینی بر روی سطح پخش و سپس با ماله تا به مقاومت رسیدن سطح پرداخت کنید.

درزهای اجرایی، انبساطی را هر چه زودتر ایجاد کرده تا بتوان ترک های احتمالی را هدایت نمود. از بتن ریزی در محوطه های باز به خصوص زیر آفتاب در هوای گرم و وزش باد بپرهیزید.

نکته: پنجره اجرای این مواد فاصله زمانی کمی بین گیرایش اولیه بتن و هیدراته شدن سیمان های موجود در سطح آن می باشد، در صورت تجاوز از این برحه زمانی، الیه پودر بتن سخت با بتن سطح پیوند نیافته و بصورت تکه هایی پوک پس از خشک شدن جدا خواهد شد.

عمل آوری

ممانعت از خشک شدن سطح تا کسب مقاومت بتن از بروز ترک های ریز و پوسته شدن جلوگیری می کند.
میزان مصرف
5 -7 کیلوگرم برای هر متر مربع
محدودیت ها
به دلیل ساختار شیمیایی ذرات تشکیل دهنده، این محصول از مقاومت پایین شیمیایی در برابر اسیدها و مواد قلیایی بسیار قوی بهره مند است.
بسته بندی
این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.
رنگ بندی
این محصول فقط در رنگ خاکستری موجود می باشد.

روش مصرف
این مواد بر روی بتنی با اسالمپ 10 و حداقل ضخامت 7 سانتی
متر قابل اجرا می باشد.
پس از جایگیری بتن و صافکاری اولیه، به بتن فرصت گیرایی
داده تا بتوان بر روی آن قدم گذاشت سپس 75 %پودر را بر روی
سطح پاشیده و با استفاده از سینی ماله پروانه ای پرداخت کنید.
باقیمانده پودر را در نوبت آخر پرداخت با سینی بر روی سطح
پاشیده و سپس با ماله تا به مقاومت رسیدن سطح پرداخت
کنید.
پاشش چند نوبتی باعث به وجود آمدن رنگ بهتر در سطح می
شود.
درزهای اجرایی، انبساطی را هر چه زودتر ایجاد کرده تا بتوان
ترک های احتمالی را هدایت نمود.
از بتن ریزی در محوطه های باز به خصوص زیر آفتاب در هوای
گرم و وزش باد بپرهیزید.
نکته: پنجره اجرای این مواد فاصله زمانی کمی بین گیرایش
اولیه بتن و هیدراته شدن سیمان های موجود در سطح آن می
باشد، در صورت تجاوز از این برحه زمانی، الیه پودر بتن سخت
با بتن سطح پیوند نیافته و بصورت تکه هایی پوک پس از خشک
شدن جدا خواهد شد.

مقاله کف سازی.pdf شورلول ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.