پایه سیمانی دو جزئی

نمایش یک نتیجه

آب بندی دو جزئی
عایق دو جزئی پلیمری ، محصولی است بر پایه سیمان و پلیمر های آکریلیکی و سنگدانه های معدنی و تقویت کننده ها که انعطاف پذیری باال ،قابلیت پل زدن بر روی ترک، با چسبندگی زیادو آب بند کننده و دارای قابلیت تنفس پذیری،مقاومت مطلوب در محیط های قلیائی و سولفاتی ،غیر سمی و قابل مصرف در مخازن ذخیره آب آشامیدنی،تصفیه خانه ها،و مخازن آب کشاورزی،سرویس های بهداشتی و استخر ها و فضاهای مرطوب در زیر زمین ،مخازن ذخیره آب بتنی و فالور باکس ها و منهول های بتنی،کانال های انتقال آب و تونل های انتقال آب می باشد