بتونه پودری

نمایش یک نتیجه

بتونه پودری هندى کوت پودری داخلى، محصولى جهت پرکردن و تسطیح انواع رایج سطوح ساختمانى متداول از جمله تخته گچی، بتن و چوب و همچنین برای پرکردن درزها می باشد .این محصول با داشتن بافت ریز ، بعد از اجرا سطحى صاف و باکیفیت آماده براى رنگ آمیزى فراهم مى کند و همچنین برای پرکردن کلیه ترکهای موئی و درزها مناسب است.

به طور ویژه به منظور تعمیر یا مسطح کردن سطوح داخلى ساختمان قدیمى یا جدید قبل از نقاشى تولید شده است.هندی کت
دی پی دارای خواص پالستیکی است و بر خالف پر کننده های معمولی پوسته پوسته نمی شود و خواص خود را به طور دائم حفظ می کند.